Tạng Kinh Nam Truyền (Pāli)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Qua mạng Amazon.com, tôi đặt mua cuốn sách tiếng Anh “In The Buddha’s Words” của Bhikkhu Bodhi ngay sau khi xuất bản ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Phần III - Bài 8 QUY ƯỚC TRÍCH DẪN TAM TẠNG KINH ÐIỂN NGUYÊN THỦY Thảo Hiền Sucitto Trong nhiều năm qua, tác giả các sách báo Phật giáo thường dùng các quy ước khác nhau để trích dẫn kinh điển Nguyên thủy của ...

Bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo & Sister Susanna. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một qu ...

Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam). 001. Ch1 - Một Pháp - I. Phẩm Sắc (Rūpādivagga)002. Ch1 - Một Pháp - II. Phẩm Đoạn Trừ Triền Cái (Nīvaraṇappahānavagga)003. Ch1 - Một Pháp - III. Phẩm Khó Sử Dụng (Akammaniyavagga)004. Ch1 ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 0. Phần Mở Đầ ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 001. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya Sutta)002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbāsava Sutta)003. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta)004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Bhayabherava Sutta ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Kinh Phạm võng (Brahmajāla Sutta)02. Kinh Sa môn quả (Sāmaññaphala Sutta)03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) (Ambaṭṭha Sutta)04. Kinh Chủng Ðức (Soṇaḍaṇḍa Sutta)05. Kinh Cứu l ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Tương Ưng Chư Thiên (Devatā Saṃyutta)02. Tương Ưng Thiên Tử (Devaputta Saṃyutta)03. Tương Ưng Kosala (Kosala Saṃyutta)04. Tương Ưng Ác Ma (Māra Saṃyutta)05. Tương Ưn ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi.Dịch giả: Bình Anson. Qua mạng Amazon.com, tôi đặt mua cuốn sách tiếng Anh “In The Buddha’s Words” của Bhikkhu Bodhi ngay sau khi xuất bản n ...

Có thể nói rằng chỉ trong mười kinh đầu tiên của Trung Bộ I, con đường nhận thức và tu tập của Phật giáo đã được giới thiệu đầy đủ. Các pháp tu ấy và chánh kiến ấy trên thực tế được Thế Tôn và các đại tôn giả giảng dạy trong suốt 45 năm dưới nhiều hình th ...

Nguyên tác: "A Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima Nikaya", Ph.D. Thesis, Bihar University, India. Tác giả: Bhiksu Thich Minh Chau (1961).Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (1998). Những người học Phật trên khắp thế giới phải c ...

Thích Nhật Từ biên soạn. Khi được Trưởng lão Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, bổ nhiệm vào vai trò “đồng Tổng biên tập” dự án “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam” 2019, tôi bắt tay vào việc biên soạn và đến tháng 11/2021, tôi đã hoà ...

Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ: Publications of the Pali Text Society. Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). DẪN NHẬP Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Mahàkassapa) lãnh đạo 500 vị A la hán mở đại hội kết tập Pháp tạng lần thứ nhất. Kế đến, khoảng 100 năm sau, 700 vị A la hán lại kết tập Pháp tạng ...

Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chú Giải của tập Kinh Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadīpanī do công của Ngài Dhammapāla thực hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Về nội dung, tập kinh C ...

Bản dịch Hạnh Tạng (Cariyàpitaka - CP) bằng tiếng Anh được Tiến sĩ B.C Law (BCL) xuất bản ở SBB, bộ thứ 9 năm 1938, mang tựa đề tuyển tập "Những tính cách phẩm hạnh" (The collection of the ways of conduct) cùng với bản dịch Phật Tông (Buddhavamsa) của ông ...

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pali. Chuyển thể Thơ: Giới Lạc Mai Lạc Hồng. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a17047/kinh-trung-bo-thi-hoa https://hoavouu.com/p26238a28914/5/kinh-trung-bo-thi-hoa https://hoav ...

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pali. Chuyển thể Thơ: Giới Lạc Mai Lạc Hồng. Xem thêm & nguồn: https://quangduc.com/a34884/kinh-truong-bo-thi-hoa http://www.daophatngaynay.com/vn/author/gioilacmailachong/ Tập 1:https:// ...

Có thể nói rằng chỉ trong mười kinh đầu tiên của Trung Bộ I, con đường nhận thức và tu tập của Phật giáo đã được giới thiệu đầy đủ. Các pháp tu ấy và chánh kiến ấy trên thực tế được Thế Tôn và các đại tôn giả giảng dạy trong suốt 45 năm dưới nhiều hình th ...