TỪ ĐIỂN

A Dictionary of Buddhist Terms, Pali-English-Vietnamese. Nguồn: https://theravada.vn/book/tu-dien-thuat-ngu-phat-hoc-pali-anh-viet-myat-kyaw-san-lwin/ https://khemarama.net/tu-dien-pali-anh-viet/ https://budsas.blogspot.com/2021/04/sach-tu-ien-thuat-n ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_da-ngon-ngu_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_han-viet_none_rong-mo-tam-hon.html

A Dictionary of Chinese Buddhist Terms William Edward Soothill and Lewis Hodous & Digital Dictionary of Buddhism A. Charles Muller Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_han-anh_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_thieu-chuu_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phat-quang_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & Nguồn: https://palidictionary.appspot.com/vi_VN/

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phan-anh_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_tinh-tuyen_none_rong-mo-tam-hon.html

Phần tra cứu này được thực hiện với các nguồn tư liệu chính sau đây: • Từ điển Đạo Uyển • Rộng mở tâm hồn • Từ điển Phật Quang • Từ điển Phật học Tinh tuyển • Từ điển Phật học Anh-Hán-Việt • Từ điển Phật học Việt-Anh - Thiện Phúc • Từ điển Phật học Việt-A ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_tieng-viet_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_thuat-ngu_none_rong-mo-tam-hon.html

Phạn ngữ hay Pāli ngữ là một ngôn ngữ cổ. Ngày xưa, khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, Ngài đã dùng chính ngôn ngữ này để truyền bá Giáo Pháp, vì đây là một ngôn ngữ bình dân, phổ thông trong mọi tầng lớp xã hội. Ngày nay, Phạn ngữ Pāli không còn được dùng ph ...

Xem thêm & nguồn: http://www.buddhismtoday.com/thamkhao/tuvungPhapHoaAnhViet.htm https://quangduc.com/a31762/tu-ngu-doi-chieu-anh-viet-hoac-phan-am-trong-kinh-phap-hoa https://hoavouu.com/p38a391/tu-ngu-doi-chieu-anh-viet-hoac-phan-am-trong-kinh-ph ...

Đồng Loại Trần Nguyên Trung South Australia 2001 Xem thêm & nguồn: http://tuvienquangduc.com.au/tudien/tudien00.html https://hoavouu.com/a561/tu-ngu-phat-hoc-viet-anh http://phatam.org/dictionary/tu-dien-phat-hoc-viet-anh-dongloai/7/all