NGHE máy Điện thoại Thông minh (Smartphone) TỰ ĐỌC tiếng Việt

Đọc được Tiếng Việt trong Điện thoại Thông minh (Smart Phone)
off-line, không cần internet, không cần WiFi.

Thông tin về ứng dụng này:

Nghe ứng dụng đọc to hoặc đọc trên các trang web trên màn hình, tin bài, email dài, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, tài liệu OpenOffice, EPUB, MOBI, PRC, AZW và FB2 ebooks và hơn thế nữa. Đó là trình đọc HTML, trình đọc tài liệu và trình đọc sách điện tử tất cả trong một, cả để đọc trên màn hình hoặc nghe khi mắt bạn bị đau, trục trặc hoặc bận ở nơi khác.

ĐẶC TRƯNG:
* Mở tài liệu văn bản, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice hoặc các tệp HTML để đọc to.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar&hl=vi&gl=US


 * Video hướng dẫn cài đặt & sử dụng (bằng tiếng Anh):

How to Turn On Text To Speech Read Aloud on Android Mobile:

https://www.youtube.com/watch?v=B7ukzusjGaU&t=23s&ab_channel=ITJungles


About this App:

Listen to the app reading aloud or read on screen web pages, news articles, long emails, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documens, EPUB, MOBI, PRC, AZW and FB2 ebooks and more.

It's an HTML reader, document reader and ebook reader all in one, both for reading on-screen, or listening when your eyes hurt, malfunction or are busy elsewhere.

FEATURES:
* Open text, PDF, DOC, DOCX, RTF, OpenOffice documents or HTML files for reading aloud.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyperionics.avar&hl=en&gl=US