Luận Bắc Truyền

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ, số 1515, 2 quyển, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, Công Đức Thi. Tác giả: Bồ tát Công Đức Thí Hán dịch: Đời Đường, Sa môn Địa Bà Ha La Việt dịch: Nguyên Huệ. Xem thêm & nguồn: https: ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3045/thanh-duy-thuc-luan https://phapbao.org/phap-bao/luan-thanh-duy-thuc/3/348 https://www.vb ...

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển 26, Tỳ Đàm Bộ Nhất Số 1521, Trang 40 Luận Tỳ Bà Sa Phẩm Dị Hành Trước tác: Thánh Giả Long Thọ Hán dịch: Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Hồng Nhơn Trong pháp hội Lăng Già, Đức Bổn Sư có lời huyền ký: "Này Ông Đại Huệ! ...

Nguyên tác: Bồ-tát MÃ MINH (Aśvaghosha) Hán dịch: PHÁP SƯ CHƠN ĐẾ TAM TẠNG. Nghe đọc & nguồn: https://dieuphapam.net/dpa/luan-dai-thua-khoi-tin.1506/ http://anphat.org/bookMp3/play/luan-dai-thua-khoi-tin-tac-gia:-ht-thich-thien-hoa-phatam/0/157/4 ...

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Căn cứ theo luận Đại Trí Độ thì trong 90 Phẩm, 66 Phẩm đầu của Kinh là nói về Bát-nhã đạo, còn 24 Phẩm sau của Kinh là nói về Phương tiện đạo. Nếu căn cứ ...

Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật. Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Nghe đọc & nguồn: https://dieuphapam.net/dpa/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai.1507/ http://phatam.org/bookMp3/play/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai-dich:-ht-thich-thien-sie ...

Tâm Như - Trí Thủ Toàn Tập(Quyển I: Kinh; Quyển II: Luật; Quyển III: Luận).Hòa thượng Thích Trí Thủ. Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và ...

Tạo Luận: Long Thọ (Nagarjuna). Thích Luận: Thanh Mục (Pingalanettra). Hán Dịch: Cưu Ma La Thập (Kumarajèva). Việt Dịch: HT Thích Thiện Siêu. Trung luận nói rõ là Trung Quán luận. Trung quán đồng nghĩa với chính kiến trong tám chi chánh đạo. Thật tướng ...

Tạo Luận: Long Thọ (Nagarjuna). Thích Luận: Thanh Mục (Pingalanettra). Hán Dịch: Cưu Ma La Thập (Kumarajèva). Việt Dịch: Thích Thiện Hạnh. Trung Quán Luận là một trong bốn Đại luận thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Phật giáo. Bách luận đối ngoại, để chế chỉ tà ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/BGvqWWAx0QgQANIu/trung-quan-luan-ds-an-thuan-tt-thich-nguyen-chon-dich.pdf https://www.niemphat.vn/downloads/thien-tong/luan/tuyet-quan-luan-to-bo-de-dat-ma-vu-the-ngoc-dich.pdf https://khotrithucso ...