Tạng Kinh Bắc Truyền

Hán dịch: Pháp Sư Huyền TrangViệt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng cộng khoảng 4.500.000 chữ (Hán); t ...

Dịch từ Hán sang Việt: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến. Xem thêm & nguồn: https://www.rongmotamhon.net/xem-kinh_Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban_ccppgsld_viet1.html

Dịch từ Hán sang Việt: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông. Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong ...

Dịch từ Hán sang Việt: Tuệ Khai Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-kinh_Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban_cdttgscd_viet1.html

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k11-kinh-dia-tang

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Dịch nghĩa và Lược giải: HT Thích Thiện Hoa. Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là " ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Việt dịch: Thích Trí Tịnh.Việt dịch: Thích Duy Lực.Việt dịch: Thích Thiện Hoa dịch.Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến.Việt dịch: Thích Nhất Hạnh dịch. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Việt dịch: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồn ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Việt dịch: HT Thích Duy Lực. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời được xem là mộ ...

Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư CƯU-MA-LA-THẬP dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Sa-môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nh ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời được xem là m ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập.Việt dịch: Tỷ kheo Trí Quang. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vajracchedika-prajñaparamita), là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời được xem là m ...

Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống. Kinh Lăng Già có ba bản dịch từ Phạn sang Hán: Tống dịch, Ngụy dịch, và Đường dịch. Hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tống dịch, dịch giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán v ...

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị Tam Tạng Thánh Giáo. Ðặc sắc của kinh này dĩ nhiên kh ...

Thích Nhật Từ soạn dịch.Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Tên gọi thông thường của bài kinh này là Phẩm Phổ Môn, kinh Phổ Môn hay kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn Phẩm. Đây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ-tát Quan Thế ...

Pháp Sư TAM TẠNG đời nhà TỐNG (người Trung Ấn Độ) dịch.Hòa Thượng Thích Thanh Từ Việt dịch. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p16a1128/5/kinh-thang-man https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Giang-Kinh/Kinh-Thang-Man/Kinh-Thang-Man-HT-Thanh-T ...

Càn Long Đại Tạng Kinh. Quyển 108, trang 706-753. Quyển ''Na-Tiên Tì-kheo Kinh'' là một bộ Luận ghi bằng tiếng Pali, rất nổi danh, được phiên-dịch ra nhiều thứ tiếng: tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Miến, tiếng Thái, tiếng Tích-lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, v. ...

Sa Môn Phật Đà Đa La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ. Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ và lược giải Từ Ân Thiền Đường, California Hoa Kỳ, xuất bản năm 1991. Nguyên văn chữ Hán của Kinh Viên Giác chỉ có hơn mười ba ngàn chữ mà bao gồm tấ ...

Viên giác là nói về tuệ giác viên mãn của Phật. Nên kinh này rõ ràng duyệt xét khá kỹ về trí thức con người. Điều kỳ dị trong việc này là đối với trí thức ấy không công nhận mà có vẻ công nhận. Thí dụ chương Tịnh chư nghiệp chướng nói về sự tự ý thức tự n ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p16a772/4/kinh-vien-giac